ایا شهادت شهود مشکل بنده را حل خواهد نمود

سلام چندماه پیش برام ابلاغیه اومدرفتم دادسراگفتن متهم شدم به افترای عملی جاسازی۷گرم شیشه درخودرویکی ازاقوام ودوستان صمیمی خودم که دوسال پیش باسندملکی خودم ازاده باسیمکارتی که سه سال پیش دست من بودوگمش کردم که متاسفانه نرفتم بسوزونمش به۱۱۰زنگ زدن وگزارش داده بودن به دادیارگفتم پرینت بگیرن پرینت گرفتن ولی متاسفانه تواین سه سال فقط یک پرینت موجودبوداونم پرینت تماس با۱۱۰که شماره سریال گوشی که تماس گرفته بودن هم گوشی نوکیاساده خودم بودکه دوسال پیش توهمون تاریخ تماس با۱۱۰به دوستم که گوشیش خراب شده بودازم خواست گوشی اضافموبهش بدم بودکه روزبعدگوشیمواوردوگفت گوشیش درست شده متاسفانه پارسال براثرتصادف اون دوستم فوت کرد ولی روزی که گوشی روبهش دادم سه نفرشاهدبودحالامیخوام بدونم میتونم باشهادت اون سه نفرتبرئه بشم

24 اردیبهشت 1401 11

بااحترام
کاربر محترم ادله اثبات دعوا و نیز دفاع از ادعا شهادت شهود نیز میباشد هم میتوانید شهادت شهود را به دادگاه اعاده نمایید هم میتوانید از نقطه زنی استفاده نمایید که در ان تاریخ خط اصلی که شما در حال استفاده هستید در مکان دیگری حضور داشتید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی