شکایت از دولت

ایا روستا هایی که هنوز برق ندارند می توانند از دولت شکایت کنند؟

01 خرداد 1399 206

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی