شکایت از دولت

ایا روستا هایی که هنوز برق ندارند می توانند از دولت شکایت کنند؟

01 خرداد 99 49