رجوع به وقف بعلت بیماری پدر

سلام قطعه زمینی رو وقف مسجدکردم و الان به علت بیماری پدرم وهزینه های درمانش ونیازشدیدمالی میخوام ازوقف خارجش کنم آیاراهی هست وفقطدرشورای روستاصورتجلسه شده

25 اردیبهشت 1401 18

بااحترام
کاربر مجترم بستگی به نوع وقف و متن صورتجلسه دارد که یکی از راههای دفاع وقف توسط اوقاف قبض نشده امکان ابطال وجود دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی