جرم تغییر کاربری چنانچه مشمول مرور زمان شده باشد آیا قابلیت طرح حقوقی را دارد .

با سلام در مورد جرایم تغییر کاربری غیر مجاز با صدور قرار موقوفی تعقیب مرور زمان سه ساله پرونده کیفری مختومه شود آیا جهاد کشاورزی میتواند شکایت حقوقی کند و حکم قلع و قمع بنا را بگیرد ؟

26 اردیبهشت 1401 29

قلع و قمع بنا ماهيت حقوقی دارد مشمول مرور زمان نمی‌شود. ولیکن با توجه به اینکه جرم تغییر کاربری کیفری محسوب می شود و جرم انگاری شده برابر ماده 10 این قانون هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد،
چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(1)‌ماده(1)‌این
قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف
عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
با توجه به اینکه جهاد نسبت به توقف عملیات اقدامی ننموده است نمی تواند به صورت حقوقی اقدام به قلع و قمع نماید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی