محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک

تاخیروتعدیه چک مبلغ دوملیاردوهفتًصدملیون تومان ازسال۱۳۸۶تااکنون چقدرمیشود

26 اردیبهشت 1401 25

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی