بزه افترا عملی و مجازات آن

سلام چندماه پیش برام ابلاغیه اومدرفتم دادسراگفتن متهم شدم به افترای عملی جاسازی۷گرم شیشه درخودرویکی ازاقوام ودوستان صمیمی خودم که دوسال پیش باسندملکی خودم ازاده باسیمکارتی که سه سال پیش دست من بودوگمش کردم که متاسفانه نرفتم بسوزونمش به۱۱۰زنگ زدن وگزارش داده بودن به دادیارگفتم پرینت بگیرن پرینت گرفتن ولی متاسفانه تواین سه سال فقط یک پرینت موجودبوداونم پرینت تماس با۱۱۰که شماره سریال گوشی که تماس گرفته بودن هم گوشی نوکیاساده خودم بودکه دوسال پیش توهمون تاریخ تماس با۱۱۰به دوستم که گوشیش خراب شده بودازم خواست گوشی اضافموبهش بدم بودکه روزبعدگوشیمواوردوگفت گوشیش درست شده متاسفانه پارسال براثرتصادف اون دوستم فوت کرد ولی روزی که گوشی روبهش دادم سه نفرشاهدبودحالامیخوام بدونم میتونم باشهادت اون سه نفرتبرئه بشم ایا شهادت شهود مشکل بنده را حل خواهد نمود

26 اردیبهشت 1401 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی