مواد مخدر

مجازات کسی که با قصد، به محو یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر اقدام می کند چه خواهد بود؟

03 خرداد 1399 106

با سلام
طبق ماده ی 23 قانون مبارزه با مواد مخدرهر کس با قصد، به محو یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر اقدام کند به یک
پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد‌حبس ابد مرتکب به چهار تا ده
سال حبس و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی