مشروبات الکلی

ایا مجازات حمل مشروبات الکی ایرانی با حمل مشروبات الکلی خارجی متفاوت است؟

03 خرداد 1399 81

با عر ض سلام
بله تفاوت دارند مجازات حمل مشروبات خارجی ضبط کالا و حبس از 6 ماه تا دو سال است. و پرداخت جزای نقدی معادل با 10 برابر ارزش کالا و هفتاد و چهار ضربه شلاق است. و مجازات حمل مشروبات ایرانی 3 ماه تا 1 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و از 1 میلیون و پانصد هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی و یا یک یا دو مورد از آنها خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی