تجاوز به عنف

چند روز پیش دخترم سوار تاکسی شده اما متاسفانه دخترم را به جای دیگه بردن و تجاوز صورت گرفته من شکایت طرح کردم در صورت دستگیری چه حکمی صادر خواهد شد؟

03 خرداد 1399 129

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی