شکایت با عنوان افشای اسرار غیر

با سلام.اگر یکسری مطالب که در پرونده ی اصلی یک بیمار روان ذکر شده است ولی در خلاصه پرونده موجود نیست برای افراد غیر بدون حکم قضایی افشا شده باشد و افراد فاقد صلاحیت به این مطالب که در اصل پرونده ی بیمار روان موجود است ولی در خلاصه پرونده ی در دست خود بیمار روان ذکر نشده دسترسی پیدا کنند آیا میتوان تحت عنوان افشای اسرار بیمار از بیمارستان و پزشک معالج شکایت کرد؟

28 اردیبهشت 1401 27

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی