مفهوم این عبارت که در روند رسیدگی ثبت شده چیست؟

با سلام در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ به علت عدم پرونده از قاضی شعبه به دفتر تجدید و برای ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ تعیین گردید در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ وقت نظارت و لحاظ عدم وصول پرونده از قاضی شعبه به دفتر تجدید و برای تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ تعیین گردد یعنی چی معنی این متن

29 اردیبهشت 1401 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی