خواسته کمتر از ارزش واقعی دادخواست

سلام پرونده من در مرحله اجرای رأی داوری است .خوانده دادخواست ابطال رأی داور (مالی)داده است .منتهی سهوا یا عمدا مبلغ خواسته را به جای سی میلیون تومان سه میلیون تومان درج کرده .دادگاه نیز متوجه اشکال شکلی نشده زیرا مبنای خواسته رأی داور بوده است که بازپرداخت سی میلیون می باشد .آیا در صورت اعلام این اشکال دادگاه دستور رفع نقص خواهد داد یا دادخواست را رد خواهد کرد؟

29 اردیبهشت 1401 22

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی