حال اگر بدون دخالت موجر آن شخص خریدار، حکم تخلیه بخواهد بگیردحداکثر چه مدت طول می‌کشد وبنده به چه طریق جلوی اجرای حکم رابگیرم

باسلام آپارتمانی را بصورت قول وقرارشفاهی به مدت دو سال اجاره کردم که الان درماه دهم هستم و اجاره هاراسرموقع به حساب موجر واریزکرده و بصورت پیامک هم وی رامطلع کردم و موجردربسیاری موارددرجواب پاسخ پیامک رانیزمبنی بردریافت ارسال کرده اند. گویا موجر با شخصی دیگر اختلاف حقوقی دردادگاه داشته اندکه من نمیدانستم و این آپارتمان را با ملکی دیگرمعاوضه کرده بودندکه اکنون دادگاه تجدیدنظر ، حکم به تحویل این آپارتمان رابه شخص دیگرداده اند. حال موجر و آن شخص ثالث بدون دادن مهلت ازمن تقاضای تخلیه ملک رادارنددرصورتیکه بنده فعلا توان مالی آن راباتوجه به تورم راندارم و فقط سرموقع میتوانم تخلیه کنم. حال اگر بدون دخالت موجر آن شخص خریدار، حکم تخلیه بخواهد بگیردحداکثر چه مدت طول می‌کشد وبنده به چه طریق جلوی اجرای حکم رابگیرم؟بهترین راهکار حقوقی چیست؟

31 اردیبهشت 1401 21

سلام .از لحاظ قانونی نمی توانند قبل از اتمام قرارداد شمارا ملزم به تخلیه کنند اما چون قرارداد مکتوب ننوشته اید وخود موجر هم باشماراه نمی اید اثبات قرارداد کمی پروسه اش سخت است چراکه اگر قرارداد مکتوب داشتید براحتی باهمین قرارداد مکتوب اعتراص ثالث اجرایی می دادید ودستور توقف عملیات اجرایی را می گرفتید اما در حال حاضر باید بدوا تنفیذ عقد اجاره شفاهی را بایداز طریق ارایه دادخواست بااستناد به فیشهای واریزی اجاره ومتن پیامکهاومکالمات مبنی بر دریافت وشهادت شهود اقدام نمایید سپس بااخذ رای دادگاه نسبت به توقف عملیات اجرایی اقدام کنید اگر هم موجر باشما همکاری می کند یک قرارداد مکتوب بنویسید یا اقرارنامه رسمی از او بگیرید وسپس باهمان تقاضای توقف عملیات اجرایی را بنمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی