با سرقت موتور کولر چه کسی ضامن است موجر یا مستاجر

سلام در صورت سرقت موتور کولر چه کسی ضامن است موجر یا مستاجر؟

31 اردیبهشت 1401 28

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی