ایا با تصویر و فیلم میتوانم تجاوز صورت گرفته را اثبات نمود

سلام برای شکایت ازاله بکارت بعد از 2سال .چنانچه متهم در فیلم به صورت تصویری وصوتی اقرار کند ک بدون رضایت شاکی بوده واو این کار را انجام داده است ایا دردادگاه مجازات میشود یا خیر جهت مهر المثل یا ارش البکاره

31 اردیبهشت 1401 25

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی