اعاده اعتبار ورشكسته به تقصير و امكان جايگيزين نمودن حبس

با سلام،مجازات ورشکستگی به تقصیر چیست آیا در صورت وجود شکات متعدد امکان خرید حبس ،آزادی مشروط یا مجازات های جایگزین حبس وجود دارد؟ در صورت امکان موارد بالا باز پرداخت بدهی شکات به چه صورت خواهد بود؟

31 اردیبهشت 1401 11

باسلام كاربرگرامي مجازات ورشکستگی به تقصیر شش ماه تا 2 سال حبس تعزیری در نظر گرفته شده است و امكان تعليق و جايگزين كردن حبس با توجه به شرايط پرونده و نظر قاضي امكان پذير ميباشد،پرداخت مبالغ بدهي در صورت ملائت شما پرداخت خواهد شد در غير اينصورت نميتوانيد اعاده اعتبار نماييد و ورشكسته باقي ميمانيد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی