عدم توانایی پرداخت دیون

در صورتی که شخصی توان پرداخت بدهی اش را نداشته باشد ایا به حبس محکوم می شود یا دادگاه به او مهلت می دهد برای پرداخت ؟

06 خرداد 1399 105

با سلام
شخصی که اعلام نموده قادر به پرداخت بدهی خود نیست ممکن است در مدت سه سال قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم به شود در این صورت یک ماه از تاریخ امکان مهلت خواهد داشت نسبت به پرداخت محکوم به اقدام و یامالی به قسمت اجرا معرفی کند و الا مشمول مجازات مقرر در ماده ی 34 قانون اجرای احکام مدنی خواهد شد در این خصوص می توان گفت که دادگاه صادر کننده اجرائیه مجاز نخواهد بود این مجازات را برای محکوم علیه اعمال کند زیرا تحقیقات مقدماتی جرایم برای دادسزا است و مضافا شروع رسیدگی درباره ی جرم مستلزم ارجاع دادستان است و بدون ارجاع امکان رسیدگی وجود نخواهد داشت.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی