محاسبه دیه بدون گزارش پزشک قانونی ...

سلام من پارسال تصادف کردم هنوز دیه مو نگرفتم ودست پام شکسته بود و گردنم اسیب دیده بود چند تا زخم زروخ های رو بدنم کوچک شده بود چقدر بهم میرسه

02 خرداد 1401 18

بااحترام
کاربر محترم باید گزارش پزشک قانونی دادشته ارسال یا متن ان را که مشخص کننده درصدها و نوع جراحتها میباشد را ارسال نمایید اگر حدودا بخواهید از ۲۰ میلیون تومان با توضیح ناقص شما احتما دیه تعلق خواهد گرفت

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی