اقامه شکایت از بابت خیانت در امانت

سلام همسر من ماشینی خرید وبنام من زد وبعد من ان را برای پرداخت بدهی های ایشان فروختم .مدتی بعد در قبال ماشین چک از شخص دیگری در وجه من داد و برای طلاهای فروخته شدهی من هم همین کار را کرد چک از شخص دیگری در وجه من داد ومن بابت هر دوجریان اسشتهاد واثر انگشت از شهود دارم .نه از خود ایشان .الان میگوید .بعد از جدایی وگرفتن حضانت فرزندم از دادگاه میگوید که طرح شکایت خیانت در امانت از من میکند وتمامی وجوه را خواسته .ایا میتواند؟؟باوجود چک دروجه وشهود این کار را انجام دهدوبنده الان درگیر پرونده نفقه هستم

02 خرداد 1401 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی