اقدام به بازداشت غيرقانوني

سلام‌خسته‌نباشیدجناب‌یه‌سوال‌فنی‌ایامامورمیتونه‌واردشرکتی‌بشه‌کارگرمعتادی‌رویابازداشت‌کنه‌یاکمپ‌اجباری‌بفرسته‌حتی‌اگه‌چیزی‌همراهش‌نداشته‌باشه

02 خرداد 1401 11

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی