ایا میتوانم مطالبه وجه از فروشگاه کنم

باسلام.. برای دریافت یک وام ششصدمیلیونی مجبورشدم فاکتورصوری ازیک شرکت بازرگانی که هیچگونه ثبت دفاتر ی ندارد وفقط مهروسربرگ داردبگیرم وچک وام نتیجتا بنام شرکت صادرشدولی متاسفانه وجه چک تماما برداشت کردندویک ریال ازچک مذکوربه من ندادندوبالا کشیدندچگونه مطالبه وجه چک خودرابنمایم

02 خرداد 1401 11

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی