اظهارنامه جهت استرداد سفته

یکی ازدوستانم به بهانه ای دوفقره چک سفیدامضاصیادی قدیم ازمن گرفتندبرای انجام کاری اکنون باایشان مشکل مالی پیداکرده ام چه اقدامی انجام بدهم که ازچکهای بنده سواستفاده نکنند

03 خرداد 1401 38

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی