اقدام بانک به وصول مبلغ وام از محل تامین

باسلام یک فقره وام ازبانک گرفتم بااین شرایط که چون میانگین کارکرد حساب نداشتم معادل یک پنجم ارمبلغ وام درحساب واریزکردم وان را مسدودکردندوسپس وام مذکوربه اینجانب پرداخت شدبصورت قراردادمرابحه دفعی.... درسررسیدوام اینجانب وام مذکورنتوانستم پرداخت کنم ونتیجتابانک مذکورسندرهنی اینجانب راجهت اجرابه دفترخانه فرستاده است بادرخواست اجرای وصول کل مبلغ وام درصورتیکه یک پنجم ازمبلغ وام فوق درحساب مسدودمیباشدوبانک ازآزادسازی آن جهت پرداخت بخشی ازبدهی خودداری مینمایددرصورتیکه دیرکردکل وام روزانه محاسبه مینماید ومبلغ یک پنجم وام اینجانب درحساب مسدودمیباشدسوال اینکه آیااقدام بانک قانونی است یاخیردوم اینکه ازدادگاه میتوانم درخواست آزادسازی وجه مذکور جهت پرداخت بخشی ازبدهی خودرابنمایم

03 خرداد 1401 10

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی