حق پارکینگ

ساکن آپارتمانی 12واحدی هستم که هر واحد پارکینگ خود را دارد. دو پارکینگ مهمان هم وجود دارد کنار باغچه که مزاحم رفت و آمد کسی نیست. در این بین چند واحد ( به جز من ) ، دو خودرو دارند. سوال من این است که حق پارک در پارکینگ مهمان با مهمان ( حتی به مدت طولانی ) میباشد یا با مالک یکی از واحدها که دو خودرو دارد؟

06 خرداد 1399 52

سلام فضای مشاعی متعلق به کلیه سکنه و مالکین است و مهمان اگر از ساکنین نباشد حق پارک ولو برای یکساعت ندارد و قابل پیگیری می باشد ولی اگر ساکنین بخواهند از فضای مشاعی اسفتفاده اختصاصی نمایند نیز باز قابل پیگیری می باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی