اکراه به عدول از شهادت توسط شاهد

سلام من اهریم و بابت پرونده شکایتی منو به عنوان شاهد معرفی کردن و من قسم یاد کردم که طرف بمبلغ ۶۰ میلیون محکوم شد ولی بعد از صدور حکم ، طرف با تهدید منو به عدول وادار کرد ولی از حکم مجدد خبر نشد ، و شخص متضرره باز از من ( شاهد) شکایت کرده، ، راه کار ؟؟؟؟؟؟؟

03 خرداد 1401 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی