ارایه معرفی نامه به پزشکی قانونی

برای گواهی پزشک برای صرب شتم حتما بایدتشکیل پرونده داد

03 خرداد 1401 14

سلام چون سازمانی می باشد که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت میکند نیازمند معرفی نامه جهت کارشناسی صدمات می باشد و تشکیل پرونده و معرفی به پزشکی قانونی در اسرع وقت صورت می پذیرد.

موفق و موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی