اعتراض به ر ای قاضی در خصوص مطالبه خسارت کمتر از نظرکارشناسی

سلام وقت بخیر پرونده مطالبه خسارت داشتم بهای خواسته رو یک میلیون برآورد کردم نظریه کارشناسی چهار میلیون اعلام شد ولی متاسفانه دادگاه (با توجه میزان خواسته) رای به یک میلیون خسارت داده! چه جوری باید اعتراض کنم؟

04 خرداد 1401 20

سلام کاربر محترم .در دعوای مطالبهخسارت خواهان باید میزان خسارت را چون امر فنی است وبرعهده کارشناس رسمی دادگستری است در متن دادخواست مقوم نماید یعنی در قسمت خواسته بنویسد الزام خوانده یا خواندگان به جبران خسارات وارده مقوم بر.............. ریال با احتساب خسارات دادرسی باجلب نظر کارشناس .اگر مقوم ننموده اید وخسارات را خود تقریبی تعیین ونوشته اید خوب دادگاه هم در حد وحدود خواسته شما رسیدگی می کند باتوجه به ماده117قانون ایین دادرسی مدنی به همین خاطر بعید می دانم باتوجه به توضیحاتی که شما داشتید اعتراض موجه باشد اما می توانید برای بقیه خسارت مجدد طرح دعوا نماییداگر هم به این نحو نبوده که جای اعتراض هست وملاک نظر کارشناسی جهت تعیین خسارت است ومبنای رای قاضی قرار می گیردالنهایه جهت راهنمایی بهتر ودقیق تر لازم است مستندات شما واراملاحظه وبررسی شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی