دستور کسر پرونده از آمار و ابطال وقت نظارت

دستور قاضی مبنی برپرونده کسر از آمارشودوابطال وقت نظارت وابلاغ مفادقراربه طرفین وارسال پرونده نزددادستان جهت ملاحضه واظهار نظرو تایپ متن رای اینو خواهشا توضیح بدید

04 خرداد 1401 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی