استفاده شخصی کارکنان از حیاط کتابخانه عمومی

آیا استفاده از حیاط کتابخانه عمومی کشور جهت پارک وسیله نقلیه از حقوق اعضای کتابخانه هست یا خیر؟

04 خرداد 1401 14

بااحترام
کاربر محترم اکثر ارگانها ونهادها جهت اسایش خاطر پرسنل خود جهت خدمت رسانی بدون اشکال به مردم جهت پرسنل خود اقدام به پارکینگ در محوطه محل خدمت قرار خواهند داد
مگر طوری باشد که موجب مزاحمت و مشقت مراجعه کننده باشد که خلاف میباشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی