سوال مبهم در خصوص بانک و شعبه؟

سلام من تعین شعبه شدم ولی رفتم بانک میگه ازبروشعبه نزدیک خونتون به تونمیدیم

05 خرداد 1401 18

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
جمله شما گنگ و دارای ابهام هست امکان پاسخگویی بدین نحو وجود ندارد لیکن بنابر حدس بنده اگر موضوع توقیف حساب بانکی برای طرح دعوایی بطرفیت شماست بدوا میبایست از شعبه قضایی مذکور تعیین تکلیف در خصوص دعوا صورت گیرد و با دستور مرجع قضایی ب بانک از حساب رفع توقیف بعمل خواهد آمد
جهت دریافت پاسخ دقیق سوال را بدرستی و واضح همراه توضیحات مکفی مطرح فرمایید
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی