تعزیرات حکومتی میتواند حکم جلب صادر نماید

سازمان تعزیرات جریمهء نقدی کرده است . اگر فرد محکوم بپذیرد و تقاضای تقسیط کند آیا تعزیرات می تواند حکم به حبس شخص هم بدهد ؟

10 خرداد 1401 60

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی