ضبط صدا

سلام بخشید ایا اگر صدای کسی که بهت فحش می دهد و توهین می کند و تهدید می کند را ضبط کنی جرم است؟

08 خرداد 1399 213

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی