خلع ید

در دعوای خلع‌ید چنانچه خواهان‌ها مدعی موروثی بودن ملک باشند لیکن کلیه ورثه به عنوان خواهان طرح دعوی نکنند در فرض اثبات مالکیت مورث ایشان نحوه رسیدگی و صدور حکم چگونه باید باشد ؟

10 خرداد 1399 57

با عرض سلام
صدور حکم دادگاه بر اساس مندرجات دادخواست و دعوای مطروحه به عمل می‌آید بدیهی است اجرای حکم در خصوص موضوع طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی