دادخواست خلع ید

سلام ایا دادخواست خلع ید الزاما توسط تمامی مالکین تنظیم می گردد یا اقدام یکی از مالکین مشاع به طرفیت شخص غیرمالک به خواسته ی خلع ید کفایت می کند؟

10 خرداد 1399 58

با عرض سلام خدمت شما
دادخواست های خلع ید اصولا باید وسیله ی تمام مالکین مشاعی طرح و اقامه گردد و هرکدام از مالکین مشاعی نیز می نواند به تنهایی نسبت به سهم خود طرح دعوی نماید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی