مادهی 101 قانون شهرداری

زمینی با مساحت 200 متر مربع به صورت عادی بین 3 تن از وراث تقسیم گردیده است و زمین در محدوده ی شهری قرار دارد و احدی از آنان تقاضای خلع‌ید سهمی خویش را براساس تقسیم نامه دارد ایا رعایت ماده 101 قانون شهرداری الزامی می باشد یا خیر؟

10 خرداد 1399 60

با عرض سلام خدمت شما
دادگاه در رسیدگی به دعوی خلع ید تکلیفی به اعمال مقررات ماده 101 قانون شهرداری و یا ماده شش قانون تأسیس شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران ندارد و به دعوای خلع ید وفق مقررات رسیدگی خواهد نمود النهایه با توجه به این‌که تقسیم عادی مورد اختلاف بوده و بر تأیید صحت آن نیز اظهارنظری نشده لذا صدور حکم مربوطه که سهم‌الارث خواهان از ملک مزبور امکان‌پذیر خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی