معترضین ثالث

در پرونده حقوقی خواهان به طرفیت خواندگان دعوایی به خواسته خلع ید آنان از میزان پنج دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی مورد نزاع را مطرح نموده نهایت امر حکم قطعی مبنی بر خلع ید خواندگان صادر و اجرا شده حالیه اشخاصی به‌عنوان معترضین ثالث طرحی را با رعایت شرایط قانونی ادغام کرده و معترضین ثالث عنوان نمودند که باتوجه به این‌که آنان مالک یک دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک مزبور بودند طرح و اقامه دعوی از ناحیه محکوم‌له فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌بایست به طرفیت آن‌ها نیز اقامه دعوی می‌نمود و این امر موجب تضییع حقوق آنان شده بنابراین مستدعی است ایا در دعاوی خلع ید از املاک مشاعی مدعی علاوه بر اقامه دعوی علیه متصرف یا متصرفین ملک به طرفیت مالکین مشاعی نیز دعوی خلع ید را مطرح نماید یا خیر ؟و دعوی معترضین ثالث با توجه به موارد موصوف در مانحن‌فیه می‌تواند وارد باشد یا خیر؟

11 خرداد 1399 56

باعرض سلام
طرح دعوی خلع ید از جانب یک یا چند نفر از مالکین مشاعی علیه متصرف نیازی به طرف قرار دادن مالکین دیگر ملک مشاعی نداشته النهایه پس از اجرای حکم و رعایت مفاد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خواهد شد چنانچه پس از اجرای حکم تمامی شش‌دانگ پلاک در تصرف محکوم له قرار گرفته باشد و مالک مشاع یک دانگ می‌تواند از دادگاه درخواست وضع ید خویش نسبت به شش دانگ پلاک را به‌عنوان سهم خود بنماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی