سند مالکیت رسمی

سند مالکیت رسمی سهمی از قنات با حدود مشخص و تاریخ ثبت در سال 1325 موجود است اکنون مالک ادعایی دارد ایا می تواند با طرح دعوی در مراجع قضایی مدعی حقی شود؟

12 خرداد 1399 58

عرض سلام و احترام
با توجه به مفهوم ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه انتفاع را دارد و طرح دعوی در زمینه حقوق مربوط به سهم مالک از قنات مورد بحث تیز یکی از حقوق مالکانه بوده و قابلیت طرح و رسیدگی خواهد داشت.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی