احداث بنا در ملک مشاع

اگر متصرف در ملک مشاعی احداث بنا کرده باشد و با درختانی غرس کرده باشد آیا صدور حکم بر قلع مستحدثات و قطع درختان فقط به درخواست احد از شرکای ملک مجوز قانونی دارد یا خیر؟ و اگر سایر مالکین معترض باشند چگونه خواهد بود ؟

12 خرداد 1399 704

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی