فسخ معامله

در اکثر قولنامه ها مبایعه نامه‌ها عبارت زیر اگر هر یک از طرفین معامله به هر عنوان از معامله منصرف شود باید مبلغ فلان ریال به عنوان خسارت به طرف دیگر پرداخت کنند یا مشابه آن قید می‌گردد آیا این قید به منظور تاکید پایه‌های معامله به وجه التزام برای عدم امکان استفاده از فسخ معامله تحت هر عنوان مورد توجه متعاملین است با این منظور که هرگاه یکی از طرفین از انجام معامله اعلام انصراف نمود معامله فسخ می شود النهایه منصرف شونده باید مبلغ تعیین‌شده را به‌عنوان خسارت و ضرر و زیان طرف دیگر پرداخت نماید؟

13 خرداد 1399 84

با سلام
صرف وجه التزام کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قولنامه و پرداخت نیست بلکه باید به مفاد قرارداد و عبارتی که بکار برده شده و مجموعه شرایط توجه کرد در صورتی که از عبارت قولنامه استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازای پرداخت مبلغی محفوظ داشته اند در این صورت طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام را خواهد داشت و اگر عبارت قولنامه به نحوه دیگری باشد مثلاً قید شود که در صورت تخلف متخلف علاوه بر الزام به انجام معامله باید فلان مبلغ را بپردازد طرف مقابل حق خواهد داشت که از متخلف هم وجه التزام مطالبه کند و هم الزام او را به انجام معامله بخواهد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی