بطلان معامله

سه دانگ یک باب خانه توسط زوج با حق خیار فسخ در طول عمر شوهر به زوجی فروخته شده است ولیکن بدون فسخ به زوج فوت می‌نماید و چون فاقد اولاد بوده خواهران زوج دادخواستی به خواسته بطلان معامله سه دانگ مشاع ملک علیه زوج تقدیم و استدلال می‌کنند که شرط مذکور فاقد مدت بوده و حسب مقررات ماده 401 قانون مدنی باطل است آیا چنین شرطی مدت‌دار تلقی می‌شود یا بدون مدت ؟

13 خرداد 1399 114

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی