معامله با سند رسمی

آیا در صورتی که معامله با سند عادی واقع شده و تعهد دایر بر تنظیم سند رسمی نشده باشد می‌توان فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نمود یا خیر؟

13 خرداد 1399 53

با سلام
اگر در سند عادی معامله زمین یا خانه تعهدی برای تنظیم سند رسمی نشده باشد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مورد نخواهد داشت و از ماده 225 قانون مدنی هم استفاده نمی‌شود که معامله زمین یا خانه با سند عادی بدون تعهد تنظیم سند رسمی مجوز ملزم ساختن فروشنده به تنظیم سند رسمی باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی