افراد مرگ مغزی

ایا کسی که دچار مرگ مغزی شده است زنده تلقی می شود یا مرده و دراین صورت آیا آثار و احکام حقوقی و قانون مرگ بر او بار می شود یا خیر ؟

13 خرداد 1399 56

عرض ادب و احترام خدمت شما
براساس ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۱ و اصلاحیه مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۱ مرگ مغزی موت محسوب می شود و پس از تشخیص و احراز قطعی مرگ مغزی به شرح آیین نامه موصوف، کسی که دچار مرگ مغزی شده میت تلقی میشود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی