دوست برادر من موهاش بلنده سوار ماشینمون شده تخلف کشف حجاب اومده میشه زیر بار نرفت قبول میکنن یا نه باید تعهد بدیم؟

سلام دوست برادر من موهاش بلنده سوار ماشینمون شده تخلف کشف حجاب اومده میشه زیر بار نرفت قبول میکنن یا نه باید تعهد بدیم؟

22 خرداد 1401 26

سلام .میتوانید ادعا کنید امامتاسفانه نمی توانید ثابت کنید که فرد مورد نظر ایشان (دوست برادر)در ماشین بوده اندبعید به نظر می رسد قبول کنند چون پلیس امنیت اخلاقی فقط بارویت صحنه پلاک خودرو را برمی دارد وبعد ان پیامک به مالک خودرو می فرستدکه اگر بار اول باشد فقط تذکر می دهدو نیازی به پیگیری مالک یا راننده ندارد و تنها یک اخطار به مالک خودرو بوده تا از تکرار بی حجابی در ماشین جلوگیری کندبعد برای باردوم مراجعه وتعهد کتبی می گیرند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی