اداره اوقاف

اداره اوقاف با شخصی سند اجاره تنظیم کرده است از ثالثی مدعی است که این سند باید باطل شود آیا دعوی مذکور به طرفیت موجر یا مستأجر یا هر دو باید اقامه شود؟

14 خرداد 1399 66

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی