دعوی تقسیم مال مشاع

طرف دعوی تقسیم مال مشاع چیست و اگر مال مشاع در تصرف کسی باشد آیا همه مالکین باید دادخواست بدهند ؟

14 خرداد 1399 61

عرض ادی و احترام خدمت شما
دعوی تقسیم و افراز بایستی به طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه گردد لیکن مطالبه مال مشاع از طرف یک یا چند تن از مالکین به نسبت سهم آنان بلااشکال است اما تصرف هر یک از مالکین در مال مورد حکم منوط به اجازه کلیه مالکین است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی