سند مالکیت

با سلام در مواردی که سند مالکیت به درخواست متقاضی نسبت به ملک متعلق به دولت صادر می‌شود و دستگاه ذی‌ربط مدعی است که هیات رسیدگی موضوع مواد قانون اصلاح قانون ثبت از سازمان ذی‌نفع دعوت به عمل نیاورده و رعایت مقررات قانونی نشده است آیا ابطال سند مالکیت مذکور قابل پذیرش است یا خیر و مرجع آن دادگاه است یا دیوان عدالت ؟

14 خرداد 1399 54

سلام با توجه به این‌که مطابق بند 6 ماده 147 اصلاحیه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1370 صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست و طبق تبصره 3 از ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1370 هیأت مکلف است نماینده مرجع ذی‌ربط را دعوت نماید و موافقت دستگاه صاحب زمین را برای صدور سند انتقال به نام متقاضی ضروری دانسته است بنابراین اولاً درخواست ابطال سند مالکیت از ناحیه دولت به طرفیت کسی که سند انتقال به نام او صادرشده مقدور است و مرجع صلاحیت‌دار دادگاه عمومی است ثانیاً با پذیرش دعوی ابطال سند انتقال موضوع و قیمت منطقه ای یا عادله منتفی خواهد بود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی