خطای شخصی در جرائم رانندگی

سلام در صورتی که سوزن بان راه آهن علامت مخصوص عدم عبور ماشین را پایین نیاورد و مرگ حاصل شود جنایت مستند به چه کسی است؟

27 خرداد 1401 26

با سلام
با توجه به کیفیت سوال مطرح شده،در این شرایط،علاوه بر ارتکاب تخلف اداری و جریمه،در صورتی که نتواند عدم تقصیر خود و یا دخالت سایر عوامل بیرونی را اثبات نماید مسئول نهایی پرداخت خسارات و دیه خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی