اعتراض به قرار صادره بازپرس

با سلام، در یک مزایده دولتی پیمانکار برنده مزایده میشود و همان ارگان دولتی صورتجلسه تحویل اموال را تنظیم و تحویل پیمانکار جهت خارج نمودن اموال معین شده از انبار همان ارگان می گردد، که پیمانکار با ایجاد تغییر در صورتجلسه به انبار مراجعه و با فریب دادن نگهبانان انبار اموالی را خارج از شمول مزایده خارج می نماید .... و همان ارگان به اتهام جعل و سرقت از پیمانکار و با معرفی دو شاهد (نگهبانان) از وی شکایت نموده است که بازپرس صورت جلسه جعل را به کارشناس خط ارجاع و نظریه کارشناس جعل توسط پیمانکار را وارد ندانسته و بازپرس بدون دعوت از شاهدان عینی که شاهد استفاده کننده از صورت جلسه مجعول و خارج نمودن اموال شخص پیمانکار بوده است قرار را صادر نموده است آقایا صدور قرار بازپرس و عدم دعوت از متهم و شاهدان و شنیدن اظهاراتشان صرفاً استناد به نظریه کارشناسی که دارای ابهامات زیادی می باشد قابل پذیرش است... ضمناً بر اساس دادرسی مدنی نظریه کارشناسی برای قاضی اماره هست ولی شهادت شهود دلیل بحساب میاد

28 خرداد 1401 26

بااحترام
کاربر محترم در برخی موارد علم قاضی به این نتیجه میرسد که قراری را صادر نماید که در موضوع و مدارک پرونده مشاهده مینماید اما شما میتوانید با مستندات ابرازی به قرار اعتراض نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی