روانپزشک قصور کرده آیا میتوان دیه و ارش صفر باشد؟

با سلام. اگر قصور یک پزشک که روانپزشک میباشد محرز شده باشد و دادگاه از پزشکی قانونی نظرش را در مورد میزان قصور و دیه و ارش احتمالی استعلام کند،کارشناس پزشکی قانونی میتواند بر اساس نظر و معاینه ی خود درصد دیه و ارش را صفر درصد اعلام کند و بگوید با وجود قصور پزشک ولی هیچگونه دیه و ارش وجود ندارد؟آیا تا به حال صفر درصد ارش یا دیه داشته ایم؟زیرا با توجه روانپزشک بودن پزشک معالج قصور بر روی اعضا نبوده است و هیچگونه صدمه ی عضوی دیده نشده است و صرفا روحی بوده است.حال با وجود اینکه روانپزشک قصور کرده آیا میتوان دیه و ارش صفر باشد؟

29 خرداد 1401 32

سلام.خیر اگر رای بر ورود صدمه روحی روانی در اثر قضور روان پزشک صادر شده است جبران این خسارت باید در نظر گرفته شود صفر درصد متعارض با قبول خسارت رای دادگاه است در مهلت مقرر نسبت به رای پزشکی قانونی اعتراض دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی