قصور پزشکی در درمان بیمار

با سلام.آیا پزشک میتواند در پرونده ی یک بیمار بدون استعلام یا داشتن نامه ی قانونی سابقه ی legal وی را صرفا بدلیل اینکه همراه بیمار گفته است (مثبت) ذکر کند؟در صورتی که بیمار هیچگونه سابقه ی کیفری و حقوقی نداشته است ولی پزشک صرفا بدلیل اینکه همراه بیمار گفته است بدون هیچگونه مدرکی سابقه ی legal را مثبت ذکر کند؟آیا امکان شکایت از بیمار است؟این اقدام پزشک بگونه ای است بیمارستان بستری کننده ی وی اکنون ادعا میکند که وی از طریق یک مرجع قضایی یا انتظامی به بیمارستان اعزام شده است در صورتی که این ادعا کذب است.در صورتی که بیمار اثبات کند که همراه بیمار یا پزشک معالج دروغ گفته اند امکان شکایت است؟

29 خرداد 1401 26

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی